top of page
גן עדן 3.jpg
eyal 047.jpg
eyal 045.jpg
eyal 038.jpg
eyal 040.jpg
eyal 039.jpg
eyal 029.jpg
eyal 028.jpg
eyal 030.jpg
eyal 036.jpg
eyal 021.jpg
eyal 016.jpg
eyal 018.jpg
eyal 008.jpg

משלחת מלאכי רעים

הגן הבוטני, אונ' תל אביב

מיצב הבנוי בחלל הגדול של החממה בגן הבוטני של האוניברסיטה.  הרעיון נבע מהרצון לנצל את החלל השומם אשר קיים בחממה, וליצור אלמנט עם דינאמיקה בחלל זה, אשר יבלוט בשונותו במרחב בו הוא מתקיים על רקע הנוף הירוק.

המיצב מורכב מחמישה מלאכים, אשר נמצאים בתנועה כלפי מטה, לכיוון בריכת מים אשר נמצאת במתחם החממה.

טכניקה מעורבת.
80x60x50
bottom of page